Newsletter

Regulamin Sklepu Internetowego Sars.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.sars.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym sklep.sars.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta kwoty sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego sklep.sars.pl oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

a)    komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

b)   włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript;

c)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.sars.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego sklep.sars.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego sklep.sars.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego sklep.sars.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklep.sars.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 3. Właściciel w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego sklep.sars.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego sklep.sars.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego sklep.sars.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.sars.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.

 

 

 

 

 

§ 2

Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój login (pseudonim) i hasło,  oraz zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego sklep.sars.pl, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.sars.pl, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres sars@sars.pl.

 

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.sars.pl

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego sklep.sars.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.sars.pl, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.sars.pl.
 3.  Właściciel uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego sklep.sars.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie Umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 1. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

§ 4
Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.sars.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl , składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, a następnie wskazanie sposobu płatności  oraz potwierdzenie zamówienia. 
 2. Zamówiony produkt zostanie wysłany na adres Klienta zarejestrowany w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl.
 3. W przypadku nie otrzymania przesyłki, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Właściciela wysyłając wiadomość na adres sars@sars.pl.
 4. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, zamówienie zostanie anulowane.


§ 5

Ceny produktów

 1. Właściciel zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego    sklep.sars.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu. 
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego sklep.sars.pl zamieszczone przy produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w podsumowaniu w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego sklep.sars.pl. 
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
 5. Promocje w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§ 6

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient może dokonać zapłaty przelewem bankowym na konto Właściciela podane podczas składania zamówienia lub poprzez płatności internetowe obsługiwane przez PayU S.A.


§ 7

Czas realizacji zamówień

 1. Produkty zostaną wysłane na adres podany podczas składania zamówienia lub rejestracji w sklepie w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia zamówienia.


§ 8

Warunki gwarancji

 1. Sprzedawane produkty są objęte gwarancją producenta. 
 2. Klient ma prawo do reklamacji produktów posiadających wady.

 


§ 9

Zwrot należności Klientom

 1. Właściciel dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: 

a)      anulowania zamówienia; 

b)      uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu. 

 1. Właściciel dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta.


§ 10
Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.sars.pl, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Właściciela usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę FHU Turbo Pama Magdalena Pawlikowska-Bobrowska z siedzibą w Drewnicy (82-103 Stegna) przy ul. Długiej 37, NIP 957-055-23-79, REGON 220539119.
 3. Właściciel przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 11 Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 


§ 11
Newsletter

 1.  Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient będzie otrzymywał, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego sklep.sars.pl. 
 2.  Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.


§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego sklep.sars.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 2. Właściciel dołoży wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego sklep.sars.pl były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego sklep.sars.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego sklep.sars.pl. 
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie        i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 5. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Właścicielowi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym sklep.sars.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 
 6. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy sklep.sars.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego sklep.sars.pl.
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Właścicielem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Właściciela.
 8.  Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego sklep.sars.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:533 867 020

Skontaktuj się z naszą infolinią